مدل ها و رویکردهای درمان کودک آزاری جنسی

مدل ها و رویکردهای درمان کودک آزاری جنسی

مدل ها و رویکردهای درمان کودک آزاری جنسی

در این محصول که شامل 35 صفحه درقالب PDF است به مباحث ذیل پرداخته می شود: 

گروه درمانی

درمان فردی

درمان دونفره

خانواده درمانی

چند درمانگری

درمان شناختی رفتاری

کاربرگ چالش با افکار ناکارامد درکودک ازاردیده

مواجهه تدریجی 

برنامه حمایت مراقبین

پردازش شناختی

بازی درمانی

درمان التقاطی متمرکز بر اسیب

درمان دلبستگی

درمان حل و فصل خانوادگی

اصول کلی درمان کودک ازاری جنسی